Revize tlakových nádob .......................................
Revizní činnost se provádí podle
ČSN 69 00 12
a jí příslušných
dalších norem.
Vytvořeno Wysiwyg Web Builder    ©  2011 Jiří Tomášek    verze 2.1
VÝCHOZÍ REVIZE   -  provádí se při uvedení do provozu.

PROVOZNÍ REVIZE - provádí se v periodicit
ě 1 roku.

VNITŘNÍ REVIZE    - provádí se v periodicit
ě 5 let.

Tyto revize obsahují: zjišt
ění zkladních údajů, ověření dokumentace revidované nádoby, prohlídku nádoby (její umístění, ustavení a vystrojení, ověření funkce tlakoměru, pojistného ventilu a stavoznaku, kontrolu těsnosti šroubových a přírubových spojů), kontrolu provozních záznamů, zápis zjištěného stavu a vypracování revizního záznamu.

ZKOUŠKA TĚSNOSTI

TLAKOVÁ ZKOUŠKA
Revize tlakových nádob jsou prováděny na základě osvědčení o odborné způsobilosti ev.č. 400/5.00/90-R-N-A vydaného inspektorátem bezpečnosti práce České Budějovice dne 11.06.1990 a živnostenského listu ev.č. 330100-2261-03.

Vlastní revizní činnost se provádí podle ČSN 69 00 12 a jí příslušných dalších norem. Z nich vyplývají tyto druhy revizí:

Valid HTML 4.01 Transitional

Revize tlakových nádob .......................................
Revizní činnost se provádí podle
ČSN 69 00 12
a jí příslušných
dalších norem.

České Budějovice

Sídliště Vltava, Dlouhá 15/a

Revize tlakových nádob

Hlavní stránka       Revize tlakových nádob     Chladící zařízení     Velkoobchod obalů     Inženýring     Solární studio     Info - Kontakt